Theo van der Heijden

  • Psycholoog NIP
  • gz-psycholoog
  • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
  • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
  • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
    en "Vertrouwen in je klas"
  

 

 

Kwaliteitsstatuut GGZ Ė vrijgevestigde

 

 

1: Algemene informatie

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk:

Instituut van der Heijden

Naam regiebehandelaar:

Drs Theo van der Heijden

Straat en huisnummer praktijkadres:

Ramstraat 12

Postcode en plaats praktijkadres:

3581 HJ Utrecht

Telefoonnummer:

0622404434

E-mailadres:

theovanderheijden@yahoo.com

KvK nummer:

30131624

Website:

www.theovanderheijden.com

BIG-registraties:

39052550025

Overige kwalificaties:

LWP NIP Teaching supervising Transactional Analyst

Basisopleiding:

drs psychologie

AGB-code praktijk:

94002136

AGB-code persoonlijk:

94002551

 

2. Werkzaam in:

- de generalistische basis-GGZ

 

3. Aandachtsgebieden

PatiŽnten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 

 

4.†† Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren):

Drs Theo van der Heijden | Big registratie 39052550025

 

5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiŽnt daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie:

 

5d. PatiŽnten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): (doel van deze vraag is het transparant maken hoe de praktijk het geregeld heeft):

CliŽnten kunnen dag en nacht bij mij terecht. Er is een vakantie regeling met bovenstaande collega's uit het netwerk. Tevens verwijzingen naar en overleg met genoemde crisisdiensten.

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Altrecht te Utrecht; acute psychiatrie (l. Nieuwstraat 119) Utrecht

 

6.†† Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 

Geeft u aan waar de lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar zijn:

Deze contracten zijn afgesloten met de betreffende bovenstaande verzekeraars voor 2017.

 

7.†† Behandeltarieven

7a. Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

- Ja

7b. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

- Ja

7c. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

- Ja

7d. Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

- Ja

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.theovanderheijden.com

 

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):

 

9.†† Klachten- en geschillenregeling

 

9a. Mijn patiŽnten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

De klachtenregeling is hier te vinden: www.NVTA.nl

 

9b. Mijn patiŽnten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

         Bij het NIP

De geschillenregeling is hier te vinden: www.nvta.nl; www.nip.nl

 

 

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a.†† PatiŽnten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

 

Naam vervangend behandelaar:

 

Contactgegevens vervangend behandelaar:

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling
sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

- Ja

 

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiŽnt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

PatiŽnten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.theovanderheijden.com

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiŽnt):

Na telefonisch/e-mail contact met mij, Theo van der Heijden, wordt gevraagd om meer info. Verwezen naar de site waarna de intake door mij plaats vindt. Overleg met evt. verwijzer. Dan wordt een contract gesloten met een behandelplan. De communicatie verloopt via mij.

 

12b. Ik verwijs de patiŽnt terug naar de verwijzer Ėindien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiŽnt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

- Ja

 

13. Diagnostiek

 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

- drs Theo van der Heijden | Kwalificatie: 9401 | Omschrijving: GZ-psycholoog, 1e lijn

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

14. Behandeling

 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiŽnt opgesteld door:

- drs Theo van der Heijden | Kwalificatie: 9401 | Omschrijving: GZ-psycholoog, 1e lijn

14b. Het aanspreekpunt voor de patiŽnt tijdens de behandeling is:

- drs Theo van der Heijden | Kwalificatie: 9401 | Omschrijving: GZ-psycholoog, 1e lijn

 

14c. De patiŽnt/cliŽnt is geÔnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiŽnt/cliŽnt):

- Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiŽnt daarvoor geen toestemming geeft:

- Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiŽnt en Ėindien van toepassing en met toestemming van de patiŽnt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

 

Ik sluit een behandelcontract, waarover wederzijds instemming wordt uitgesproken.
Dan wordt een traject afgesproken:

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

- er is een basisovereenkomst met de SVR gesloten.

 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiŽnt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

 

 

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiŽnten op de volgende manier (wanneer, hoe):

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiŽnt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

- Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiŽnt hiertegen bezwaar maakt:

- Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiŽnt hier bezwaar tegen maakt:

 

- Ja

 

 

III. Omgang met patiŽntgegevens

16. Omgang met patiŽntgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patiŽnt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken gegevens.

- Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiŽle controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiŽle controle):

- Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiŽnt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

- Ja

 

IV. Ondertekening

 

Naam: Theo van der Heijden

Plaats: Utrecht

Datum: 14-11-2016

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld

 

 

 

 


Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com

 

 
 
 
 
Webmaster

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  eXTReMe Tracker